Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

Gra Toguz Korgool

There are no translations available.

Toguz Korgool (Dziewi?? Kulek) - Tradycyjna Kirgiska strategiczna gra planszowa. Gra o charakterze liczbowym i opiera si? na ?elaznej matematycznej logice, nazywan? "Algebr? Nomadów".

Gra typu mancala dotar?a do Azji ?rodkowej Jedwabnym Szlakiem (wymiana handlowa) oraz poprzez rozprzestrzenianie si? Islamu (VII-VIII w.).

O grze Toguz Korgool mowa jest w kirgiskim eposie historycznym Manas (X wiek). Epos przetrwa? przez wieki wy??cznie w formie przekazu ustnego, opowiadany przez osoby zwane "manasczy", którzy ??czyli w czasie recytacji specyficzny ?piew i improwizacj?. O grze Toguz Korgool mowa jest w kirgiskim eposie Manas 

W gr? t? pocz?tkowo grali sami m??czy?ni, ale w dniu dzisiejszym jest popularna równie? w?ród kobiet.

Plansza

Plansza zawiera 18 pól (do?ków) w dwóch rz?dach, ponumerowanych w ka?dym rz?dzie od 1 do 9 zwanych kazanami oraz dwa wi?ksze pola zwane magazynami. Na pocz?tku gry w ka?dym z do?ków znajduje si? po 9 kamieni (w sumie 162 kamienie). Dwa wi?ksze kamienie s?u?? do oznaczania domu (tuza) i zostaj? tymczasowo od?o?one w magazynach graczy.

Celem gry jest zgromadzenie co najmniej 82 kamieni w magazynie. Zebranie 81 kamieni przez ka?dego z graczy jest remisem.

Toguz Korgool dla dzieci i m?odzie?y

Toguz Korgool jest jednym z najciekawszych gier strategicznych. Gra pozytywnie przyczynia si? do strategicznego my?lenia, uczy umys? taktycznych ruchów i ca?kowitego skupienia si?. Pozwala rozwija? logiczne my?lenie przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyci?gania wniosków. Rozwija pami?? i ?wiczy podstawy liczenia oraz  samoistnie rozwija zdolno?ci motoryczne. Gra toguz korgool ucz? samodzielno?ci my?lenia, a tym samym stymuluj? kreatywno?? u m?odych ludzi i motywuje do samodzielnej pracy.
Dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwo??, wytrwa?o??, odwaga. Uczy radzenia sobie ze stresem i skutecznego dzia?ania pod presj?. Tak jak wi?kszo?? gier uczy zdrowej rywalizacji, post?powania wed?ug zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika. Ponadto, gra rozwija u dzieci rozwija precyzj? i doskona?o?? chwytania drobnych przedmiotów, co stanowi efektywnym ?wiczeniem dok?adno?ci, koncentracji oraz motoryki palców.

Toguz Korgool posiada walory edukacyjne id?ce w parze z doskona?? zabaw?. Spe?nia szereg zada? edukacyjnych i rozwojowych na ka?dym stopniu rozwoju dziecka. Z tego te? wzgl?du w??czona jest jako dodatkowa dyscyplina systemu edukacyjno-sportowe w szko?ach i uniwersytetach Kirgistanie.

Co ciekawe, ?e w niektórych przypadkach ró?nica wieku nie ma wi?kszego znaczenia w rozegraniu ciekawej partii, nawet gdy dziecko gra z osob? doros??. Zdarzaj? si? przypadki, ?e mimo wysi?ków doros?ego dziecko z ?atwo?ci? wygrywa.

Warto pami?ta?, ?e oprócz tych wszystkich walorów edukacyjnych i wychowawczych, gra Toguz Korgool jest gr?, rozrywk? i ?wietn? zabaw?.