Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

Warszaty gier Toguz Korgool i Oware na festiwalu NA SZAGE w Poznaniu

There are no translations available.

Zapraszamy na tegoroczn? edycj? festiwalu podró?niczego "Na SZAGE", która odb?dzie si? od 30 stycznia do 2 lutego w Auli AWF w Poznaniu. Poni?ej znajduje si? szczegó?owy program. Polski Klub Toguz Korgool zaprasza na warsztaty najstarszych gier ?wiata Toguz Korgool i Oware. Poprowadzi je dr Gulzat Kokoeva z Polskiego Klubu Sportowego Toguz Korgool.

Toguz Korgool to logiczno-strategiczna gra planszowa pochodz?ca z Kirgistanu. Nazywana jest gr? koczowników i jest jedn? z najstarszych gier ?wiata. Ma swoje odpowiedniki w Azji i Afryce. Posiada walory edukacyjne id?ce w parze z doskona?? zabaw?. Toguz Korgool to wyrafinowana rozrywka, która rozwija pami??, pozytywnie przyczynia si? do strategicznego my?lenia, uczy umys? taktycznych ruchów. Rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, wytrwa?o??, odwaga. Tak jak wi?kszo?? gier, uczy zdrowej rywalizacji, post?powania wed?ug zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika. Warsztaty przeznaczone s? dla doros?ych i dzieci od 8 roku ?ycia.

Oware to najstarsza gra ?wiata, która pochodzi z Ghany. Jest to najbardziej popularna wersja z gier typu mankala. Maj? wiele swoich odpowiedników nie tylko w Afryce, ale i na ca?ym ?wiecie.  Posiadaj? walory edukacyjne id?ce w parze z doskona?? zabaw?. Nieskomplikowane zasady i ciekawa koncepcja czyni? j? prawdziwie ponadczasow?. Warsztaty przeznaczone s? dla doros?ych i dzieci od 6 roku ?ycia.

Wi?cej informacji na stronie www.toguzkorgool.com

www.facebook.com/groups/toguzkorgool

Program 9. Festiwalu „NA SZAGE”

Pi?tek, 31.01.2020

14.45 – otwarcie Festiwalu „Na Szage”

15.00 – Busem Lapidusem na po?udnie!” – Maksymilian Libera (prezentacja konkursowa)

15.30 – „Okr??y? Ba?tyk Rowerem” – Tymon Pastucha (prezentacja konkursowa)

16.00 – „100km gór i dolin Kaukazu – w?drówka” – Jadwiga Minksztym, Zuzanna Chrapczak, Anna Stasiewicz (prezentacja konkursowa)

16.45 – „Mniej znaczy wi?cej. Pamir w rytmie slow” – Kasia Sanchez-Wo?oszczak i Viktor Sanchez Fernandez (prezentacja konkursowa)

17.15 – „Tokai Shizen Hodo – pokonaj 1000 km z Pozna?skimi ?azikami” – Izabella Wojno, Micha? Zieli?ski (prezentacja konkursowa)

17.45 – „Mentawai – drzewo ?ycia” – Marcin Gabruk (prezentacja konkursowa)

18.15 – „Czerwone drzwi Irlandii” – I?ka Marchwica (sala 264)

18.30 – „Chata medyka” – Jacek Jarosz i „Oczy Afryki” – Justyna Janiec-Palczewska

19.25 – „Ziemia murem podzielona” – Urszula Ziober

20.30 – „Strefa Kontynentów – PUSTYNIA” – Mateusz Waligóra i Dariusz Fedor


Sobota, 1.02.2020

9.30 – rozpocz?cie II dnia festiwalu

9.45 – „Ameryka Po?udniowa ?ladami Taty” – Wiktoria Kotwicka (prezentacja konkursowa)

10.15 – „Pierwsza polska kobieca dru?yna w „Mongol Rally 2019”” – Karolina Jonderko, Magdalena Gorlas (prezentacja konkursowa)

10.45 – „Miesi?czna wyprawa na motocyklach po Himalajach Indyjskich” – Izabela Handerek (prezentacja konkursowa)

11.00-12.30 – „Dok?d idziemy?” – Anna Sabi??o, Jolanta Piasecka-Ma?kowiak (warsztaty dla dzieci) (sala 264) – zapisy

11.30 – „Kilometr do celu – w góry Laponii z pulk?” – Krzysztof Lewicki, Klaudia Jadwiszczyk (prezentacja konkursowa)

12.00 – „Retro podró? przez Spitsbergen” – Maria Jaczun (prezentacja konkursowa)

12.30 – „Iceland bike tour czyli dooko?a Islandii na przednim hamulcu” – Jaros?aw Kaptajn (prezentacja konkursowa)

13.00-14.00 – „Nie taka dziwna Japonia – mini przewodnik po Kraju Kwitn?cej Wi?ni” – Aleksandra Jaworowicz-Zimny (sala 264)

13.00-14.00 – „Najstarsza afryka?ska gra Oware” – dr Gulzat Kokoeva (warsztaty dla dzieci i doros?ych) (sala 265)

13.15 – „Czy ?wiat tropikalnych owadów mo?e by? zagro?eniem zdrowotnym dla podró?ników?” – dr hab. Ma?gorzata Paul

14.05 – „Afryka – na pomocowym szlaku” – Alina Pelka, Wojciech Jó?wiak

14.30-15.30 – „Bezpiecze?stwo w górach” – Bartosz Malinowski (warsztaty dla dzieci) (sala 264)

14.45 – „Na kra?ce Islandii. O urokach schodzenia ze szlaku i sztuce nieosi?ganiu celu” – Katarzyna Nizinkiewicz

15.45-16.45 – „Bu?garia. Z?oto i rakija” – Magdalena Genow (spotkanie autorskie) (sala 264)

16.00 – „Wielkie ?wi?ta nad Gangesem” – Katarzyna  Mazurkiewicz

17.10 – „Parki Narodowe USA: Mocniejsza historia ni? kawa? zielonego terenu z biletami wst?pu” – Kamila Kielar

18.20 – „Indonezja. Po drugiej stronie raju” – Anna Jaklewicz

19.30 – „Wschód ró?ni si? od Zachodu –  opowie?ci z Jedwabnego Szlaku” – Zbyszek Pawlak

20.35 – „Wielki Szlak Himalajski 2015 – 2019 Bhutan, Pakistan, Kaszmir, Indie, Nepal” – Bartosz Malinowski

22.00-… – spotkanie w Klubie Festiwalowym TROPS (rozmowy, muzyka, taniec)


Niedziela, 2.02.2020

10.30 – rozpocz?cie III dnia festiwalu

10.45 – „BIKE JAMBOREE – pierwsza rowerowa sztafeta dooko?a ?wiata!” – Beata i Arkadiusz Ko?cielscy

11.00-12.30 – „Dok?d idziemy?” – Anna Sabi??o, Jolanta Piasecka-Ma?kowiak (warsztaty dla dzieci) (sala 264) – zapisy

11.55 – „Za Drzwiami: Polska pod jednym adresem” – Krzysztof Story

13.00 – „Mangystau – odlot na skraju depresji” – Dorota i Robert Szyjanowscy

13.00-14.30 – „Media spo?eczno?ciowe, opowie?ci i zdj?cia z podró?y – jak to zrobi? „dobrze”” – Kamila Kielar (warsztaty) (sala 264)

14.10. – „Wolontariat w szkole im. Marii Magdaleny Kwiatkiewicz w Bakrang (Nepal)” – Monika Stec, Ilona Rosiak

14.45-15.15 – rozstrzygni?cie konkursu – wr?czenie nagród

15.15 – „Triple Crown of Hiking” – Agnieszka Dziadek

15.15-16.30 – „Kirgijska tradycyjna gra Toguz Korgool” – dr Gulzat Kokoeva (warsztaty dla dzieci i doros?ych) (sala 265)

16.25 – „Kamczatka” – Ma?gorzata Ciep?a

17.30-19.30 – film „Daleka podró? za jeden u?miech” – re?. Patrick Allgaier, Gwendolin Weisser/ Niemcy 2017

Dodatkowe atrakcje:

– wystawy:

„Etiopia” – Magdalena Kwiatkiewicz (hol g?ówny)

„XXV-lecie Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”” (kawiarenka festiwalowa)

– ksi??ki podró?nicze

– kawiarenka festiwalowa

– spotkanie w klubie festiwalowym – rozmowy, opowie?ci, zabawa

Program mo?e ulec niewielkim modyfikacjom, b?dzie uzupe?niany na bie??co.